Regularity events mét karakter!

Regularity events mét karakter!

Alles wat u moet weten om maandag aanstaande 15 mei om 20u in te schrijven

Tout ce que vous devez savoir pour vous inscrire ce lundi 15 mai à 20 heures

– version française ci-dessous –

Zoals u kon lezen in ons vorig nieuwsbericht, worden de inschrijvingen voor de komende Belgian Westhoek Classic maandag aanstaande 15 mei -om 20u exact- geopend! Het sportief programma die we op 15 & 16 september voor u in petto hebben ziet er alvast veelbelovend uit, met de terugkeer van de ’time control sections’, 2 afgesloten proeven en nieuwe regularity tests in de wouden van Couvin, een ‘vijfsterren-wedstrijdgebied’ die menig piloot & navigator weet te bekoren. Als u er wil bijzijn, dan raden we aan om maandag aanstaande 20u in het rood aan te stippen in uw agenda. De afgelopen 13 jaren stonden immers garant voor een stormloop waarbij de 100 beschikbare startplaatsen in enkele uren ‘uitverkocht’ waren. Om uw inschrijving voor te bereiden, kan u alvast hieronder alle nuttige informatie vinden omtrent de inschrijvingsprocedure, hotelovernachting, registratie servicecrews, enz. 

We kijken nu al ongelooflijk uit naar dé opener van de tweede seizoenshelft!

HTTP://ENTRY.BELGIANWESTHOEKCLASSIC.BE
> het (vernieuwde) inschrijvingsplatform kan u vanaf heden terugvinden op een afzonderlijke mini-website http://entry.belgianwesthoekclassic.be. Gezien de jaarlijkse stormloop willen we ‘hoofdwebsite’ ontlasten en via een mini-website willen we “Tomorrowland-verschijnselen” waarbij de website plat gaat vermijden.

INSCHRIJVINGSPROCEDURE
1. surf op maandag 15 mei om 20u naar http://entry.belgianwesthoekclassic.be
2. open het inschrijvingsformulier en vul de teamgegevens in (houd hiervoor de gegevens van piloot, navigator en wagen bij de hand) om uw aanvraag tot deelname in te dienen
3. u ontvangt een bevestigingsemail met hierin de betalingsgegevens om uw aanvraag tot deelname definitief te maken, want pas na ontvangst van betaling is uw inschrijving definitief
max 100 teams; vol=vol

ONGEWIJZIGD INSCHRIJVINGSTARIEF
> desondanks de stijgende prijzen blijft Belgian Westhoek Classic trouw aan zijn concept: een budgetvriendelijke regelmatigheidsrally met ingrediënten zoals u die in (inter)nationale evenementen kan terugvinden! Het inschrijvingstarief (290 €) blijft dit jaar ongewijzigd en de kwaliteit van het evenement blijft gegarandeerd! Meer zelfs… met de opgedane ervaring tijdens de afgelopen Dakar Rally waar we voor het eerst deel mochten uitmaken van het organisatieteam, zijn we ervan overtuigd u een ongeziene prijs-kwaliteitsverhouding voor te schotelen.

ZAKELIJKE INSCHRIJVING
> u kunt kiezen voor een zakelijke inschrijving. De kosten voor een zakelijke inschrijving bedragen € 400 exclusief BTW. Met een zakelijke inschrijving wordt een door u aan te leveren advertentie via onze communicatielijnen gepubliceerd. U ontvangt op uw bedrijfsnaam een factuur en steunt ons evenement. Een win-win situatie.

SERVICE CREWS
> een unieke gelegenheid om uw serviceteam, sponsor of partners het evenement mee te laten beleven! Voor slechts 25 € registreert u een assistentievoertuig. Een assistentievoertuig ontvangt eveneens rallyschilden en een serviceroadbook inclusief timing die alle informatie omtrent de voorziene ‘remote service zones’ bevat. Ouderwetse rallysfeer gegarandeerd!

HOTELRESERVATIE: geniet mee van het groepstarief!
> om u nog beter van dienst te zijn en om aan ieders budget te voldoen, hebben we overeenkomsten afgesloten met 2 headquarterhotels waardoor u kan meegenieten van het groepstarief die we voor u onderhandeld hebben. U heeft de keuze uit twee hotels in functie van uw budget maar u zal gegarandeerd in ‘rallygezelschap’ vertoeven! Om te genieten van het groepstarief, kan u een reservatie uitvoeren (vanaf 15 mei) via ons inschrijvingsplatform http://entry.belgianwesthoekclassic.be. Let op: beperkt aantal beschikbare kamers! Het reserveren van een hotelkamer via de organisatie is niet verplicht. 

EXPERT vs CLASSIC CATEGORIE – REGLEMENT
> deelnemen kan in de Expert-categorie of de Classic-categorie. Beide categorieën rijden hetzelfde uitdagende parcours en tijdschema. De Classic-categorie is de meest toegankelijke categorie waarbij zowel minder ervaren teams als gerenommeerde regularity-deelnemers terecht kunnen. Navigatoren die naast het ‘klassieke’ regelmatigheidswerk willen combineren met extra navigatie-uitdagingen, kunnen terecht in de Expert-categorie.

> het reglement is beschikbaar op onze website www.belgianwesthoekclassic.be.

Comme vous avez pu le lire dans notre précédente news, les inscriptions pour la prochaine édition du BELGIAN WESTHOEK CLASSIC seront ouvertes le lundi 15 mai à 20 heures précises ! Le programme sportif que nous vous réservons les 15 & 16 septembre s’annonce prometteur. Si vous souhaitez être des nôtres, nous vous recommandons de marquer d’une croix rouge, sur votre calendrier, la date du lundi 15 mai à 20h. L’expérience de ces 13 dernières années nous garantit une bousculade dans laquelle les 100 places de départ disponibles ont été « soldées » en quelques heures. Pour préparer votre inscription, vous trouverez ci-dessous toutes les informations utiles concernant la procédure d’inscription, l’hébergement à l’hôtel, l’inscription des équipes d’assistance, ect. 

Nous attendons déjà impatiemment l’ouverture de la seconde partie de la saison de régularité ! 

HTTP://ENTRY.BELGIANWESTHOEKCLASSIC.BE

La plate-forme d’inscription (renouvelée) se trouve désormais sur un mini-site séparé http://entry.belgianwesthoekclassic.be. Compte tenu de la ruée annuelle, nous voulons soulager le « site principal », et à travers un mini site spécial pour les inscriptions, nous voulons éviter les « phénomènes de type Tomorrowland » où le site web tombe en panne sous le flux des demandes. 

PROCEDURE D’INSCRIPTION

1.    Surfez le lundi 15 mai à 20h sur http://entrey.belgianwesthoekclassic.be 
2.    Ouvrez le formulaire d’inscription et remplissez les informations de l’équipage (gardez à portée de main les renseignements à propos du pilote, navigateur et de la voiture) pour soumettre correctement votre demande de participation. 
3.    Vous recevrez un email de confirmation avec les détails du paiement pour finaliser votre demande de participation, car votre inscription n’est définitive qu’après réception du paiement, 100 équipages maximum, complet = complet. 

TARIF D’INSCRIPTION INCHANGE

Malgré la hausse des prix partout, le Belgian Westhoek Classic reste fidèle à son concept : un rallye de régularité abordable avec des ingrédients comme on en retrouve dans les épreuves (inter)nationales ! Le droit d’inscription (290€) reste inchangé cette année, et la qualité de l’événement est garantie ! Mieux encore… fort de l’expérience acquise lors du dernier Rallye Dakar où nous faisions partie, pour la première fois, de l’équipe organisatrice, nous sommes convaincus de pouvoir vous offrir un rapport prix-qualité inédit. 

INSCRIPTION ENTREPRISE

Vous pouvez opter pour une inscription entreprise. Les frais d’inscription entreprise s’élèvent à 400€ hors TVA. Avec une inscription entreprise votre publicité (fournie par vos soins) sera publiée via nos supports de communication. Vous recevrez une facture au nom de votre entreprise et vous soutiendrez aussi notre événement. Une action « win-win ». 

SERVICE D’ASSISTANCE

C’est une occasion unique de faire vivre l’événement à votre équipe d’assistance, vos sponsors ou vos conjoints ! Vous pouvez inscrire un véhicule d’assistance pour seulement 25€. Un véhicule d’assistance reçoit également des plaques de rallye et un roadbook d’assistance comprenant un chronométrage qui contient toutes les informations concernant les « zones d’assistance » prévues sur le tracé du rallye. Ambiance rallye à l’ancienne garantie. 

RESERVATION D’HOTEL : profitez du tarif de groupe

Afin de toujours mieux vous servir et de respecter le budget de chacun, nous avons conclu des accords avec 2 hôtels officiels afin que vous puissiez profiter du tarif de groupe que nous avons négocié pour vous. Vous avez le choix entre deux hôtels en fonction de votre budget, mais vous êtes assurés d’être en « ambiance rallye » ! Pour bénéficier du tarif de groupe, vous pouvez effectuer une réservation (à partir du 15 mai) via notre plateforme d’inscription http://entry.belgianwesthoekclassic.be . Attention : le nombre de chambres est limité ! La réservation d’une chambre d’hôtel par l’intermédiaire de l’organisation n’est pas obligatoire. 

CATEGORIE EXPERT CONTRE CLASSIC – REGLEMENT 

Vous pouvez participer dans la catégorie « Expert » ou dans la catégorie « Classic ». Les deux catégories ont le même parcours, les mêmes difficultés et le même timing. La catégorie « Classic » reste la catégorie la plus accessible pouvant accueillir aussi bien des équipages moins expérimentés que des équipages habitués à la régularité. Les navigateurs qui, en plus de leur tâches « habituelles » de régularité, souhaitent les combiner avec des défis de navigation additionnels, peuvent accéder à la catégorie Expert. 

Le règlement est disponible sur notre site www.belgianwesthoekclassic.be  

– FLASHBACK 2022

persbericht Belgian Westhoek Classic